Przejdź do głównej treści

Serwisy w portalu

Jak stworzyć stronę?

Przewodnik po portalu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Serwisy w portalu

Głównym serwisem internetowym UJ jest oczywiście witryna www.uj.edu.pl, zawierająca informacje oraz aktualności ogólnouniwersyteckie. Strona www.portal.uj.edu.pl zawiera informacje oraz porady dla osób chcących dowiedzieć się więcjej o Portalu UJ oraz np. stworzyć w jego ramach kolejną stronę. Pozostałe jednostki naszej uczelni też posiadają dedykowane serwisy WWW.

Obecnie w naszym portalu znajduje się prawie 400 opublikowanych witryn, a około 100 jest w trakcie tworzenia. Poniżej przedstawiamy adresy opublikowanych stron.

Lista wszystkich witryn /wersja z 17.11.2015/

 1. Uniwersytet Jagielloński  www.uj.edu.pl
 2. Portal Uniwersytetu Jagiellońskiego  www.portal.uj.edu.pl
 3. Wydział Prawa i Administracji  www.wpia.uj.edu.pl
 4. Wydział Filozoficzny  www.phils.uj.edu.pl
 5. Wydział Historyczny  www.historyczny.uj.edu.pl
 6. Wydział Filologiczny  www.filg.uj.edu.pl
 7. Wydział Polonistyki  www.polonistyka.uj.edu.pl
 8. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  www.fais.uj.edu.pl
 9. Wydział Matematyki i Informatyki  www.matinf.uj.edu.pl
 10. Wydział Chemii  www.chemia.uj.edu.pl
 11. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi  www.binoz.uj.edu.pl
 12. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii  www.wbbib.uj.edu.pl
 13. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  www.wzks.uj.edu.pl
 14. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych  www.wsmip.uj.edu.pl
 15. Wydział Lekarski  www.wl.uj.edu.pl
 16. Wydział Farmaceutyczny  www.farmacja.cm.uj.edu.pl
 17. Wydział Nauk o Zdrowiu  www.wnz.uj.edu.pl
 18. The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund  www.sylff.uj.edu.pl
 19. Dział Technologii Informacyjnej  www.dti.uj.edu.pl
 20. Sekcja Telekomunikacyjna  www.st.uj.edu.pl
 21. Dział Spraw Osobowych  www.dso.uj.edu.pl
 22. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne  www.mish.uj.edu.pl
 23. Rada Kół Naukowych  www.rkn.uj.edu.pl
 24. Instytut Matematyki  www.im.uj.edu.pl
 25. Dział Usług Informatycznych  www.dui.uj.edu.pl
 26. Sekcja Usług Sieciowo-Serwerowych  www.suss.uj.edu.pl
 27. Biblioteka Nauk Przyrodniczych  www.bnp.uj.edu.pl
 28. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  www.inib.uj.edu.pl
 29. Uniwersytecki System Obsługi Studiów  www.usos.uj.edu.pl
 30. Instytut Sztuk Audiowizualnych  www.film.uj.edu.pl
 31. Inspektorat BHP  www.ibhp.uj.edu.pl
 32. Biuro Kwestora  www.kwestura.uj.edu.pl
 33. Pracownia Multimedialna i Komputerowa  pmik.wzks.uj.edu.pl
 34. Collegium Medicum  www.cm.uj.edu.pl
 35. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania  www.econ.uj.edu.pl
 36. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii  www.gastroenterologia.wl.cm.uj.edu.pl
 37. Towarzystwo Doktorantów  www.doktoranci.uj.edu.pl
 38. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  www.swfis.uj.edu.pl
 39. Dział Nauczania  www.dn.uj.edu.pl
 40. Dział Współpracy Międzynarodowej  www.dwm.uj.edu.pl
 41. Dział Programów Badawczych  www.dpb.uj.edu.pl
 42. Domy gościnne  www.dg.uj.edu.pl
 43. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej  biblioteka.wzks.uj.edu.pl
 44. Dział Socjalny  www.ds.uj.edu.pl
 45. Biuletyn Informacji Publicznej  www.bip.uj.edu.pl
 46. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej  www.media.uj.edu.pl
 47. Studium Pedagogiczne  www.sp.uj.edu.pl
 48. Dział Promocji i Informacji  www.promocja.uj.edu.pl
 49. Związek Nauczycielstwa Polskiego  www.znp.uj.edu.pl
 50. Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej  www.dmws.uj.edu.pl
 51. Szkoła Języka i Kultury Polskiej  www.plschool.uj.edu.pl
 52. Archiwum  www.archiwum.uj.edu.pl
 53. Centrum Promieniowania Synchrotronowego  www.synchrotron.uj.edu.pl
 54. Rekrutacja na studia  www.rekrutacja.uj.edu.pl
 55. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym  www.cbsw.uj.edu.pl
 56. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych  www.iaisp.uj.edu.pl
 57. Instytut Filologii Romańskiej  www.ifr.filg.uj.edu.pl
 58. Centrum Transferu Technologii CITTRU  www.cittru.uj.edu.pl
 59. Jakość kształcenia  www.jakosc.uj.edu.pl
 60. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych  www.don.uj.edu.pl
 61. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej  www.ifw.filg.uj.edu.pl
 62. Instytut Filologii Klasycznej  www.ifk.filg.uj.edu.pl
 63. Instytut Psychologii Stosowanej  www.ips.uj.edu.pl
 64. Centre for European Studies  www.ces.uj.edu.pl
 65. NSZZ Solidarność  www.nszz-solidarnosc.uj.edu.pl
 66. Instytut Spraw Publicznych  www.isp.uj.edu.pl
 67. Naukowe Koło Chemików  nkch.chemia.uj.edu.pl
 68. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia  bmz.wbbib.uj.edu.pl
 69. Transformation in Central and Eastern Europe  www.transformation.confer.uj.edu.pl
 70. Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową  www.unesco.uj.edu.pl
 71. Koło Naukowe Strateg  knstrateg.econ.uj.edu.pl
 72. Sekcja Karier  www.biurokarier.uj.edu.pl
 73. Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne  ste.econ.uj.edu.pl
 74. Zakład Higieny i Dietetyki  www.zhid.wl.cm.uj.edu.pl
 75. Biuro Sportu  www.bs.uj.edu.pl
 76. Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny  bit.wl.uj.edu.pl
 77. Admissions  www.admissions.uj.edu.pl
 78. Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej  zpgk.fais.uj.edu.pl
 79. Program Infrastrultura i Środowisko, POIiŚ  www.mid.uj.edu.pl
 80. Zakład Biologii Komórki  www.zbk.wbbib.uj.edu.pl
 81. Zakład Dydaktyki Medycznej  www.zdm.wl.uj.edu.pl
 82. Zakład Mikrobiologii  micro.wbbib.uj.edu.pl
 83. Pracownia Biofizyki Komórki  helios.wbbib.uj.edu.pl
 84. Zakład Immunologii  chemeryna.wbbib.uj.edu.pl
 85. Społeczeństwo - Technologie - Środowisko  www.set.uj.edu.pl
 86. Festiwal Religii Świata Hierofanie  www.hierofanie.religioznawstwo.uj.edu.pl
 87. Konferencja "Twórca – dzieło – badacz"  www.tdb.confer.uj.edu.pl
 88. Instytut Rosji i Europy Wschodniej  www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl
 89. Koło Nauk Politycznych  www.knp.inp.uj.edu.pl
 90. Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa  www.knsr.rosjoznawstwo.uj.edu.pl
 91. Jakość nauczania na WPiA  www.jakosc.law.uj.edu.pl
 92. English for Chemistry  www.efch.jcj.uj.edu.pl
 93. Alma Mater  www.almamater.uj.edu.pl
 94. Kształcenie podyplomowe  www.podyplomowe.uj.edu.pl
 95. Katedra Krytyki Współczesnej  www.krytyka.polonistyka.uj.edu.pl
 96. Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych  www.kkiup.wsmip.uj.edu.pl
 97. Koło Naukowe Historii Doktryn  www.knhd.law.uj.edu.pl
 98. School of Medicine in English  www.medschool.uj.edu.pl
 99. Prace Geograficzne  www.pg.geo.uj.edu.pl
 100. Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Mygen"  www.mygen.wbbib.uj.edu.pl
 101. Zakład Biochemii Fizycznej  www.zbf.wbbib.uj.edu.pl
 102. Instytut Studiów Międzykulturowych  www.ism.wsmip.uj.edu.pl
 103. Biblioteka na Wydziale Polonistyki  www.biblioteka.polonistyka.uj.edu.pl
 104. Katedra Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki  www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl
 105. Instytut Europeistyki  www.europeistyka.uj.edu.pl
 106. Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ  www.knjs.rkn.uj.edu.pl
 107. International Research Universities Network na Uniwersytecie Jagiellońskim  www.irun.uj.edu.pl
 108. Bezpieczny student  www.bezpieczny-student.uj.edu.pl
 109. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego  www.if.uj.edu.pl
 110. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych  www.inp.uj.edu.pl
 111. Niezależne Zrzeszenie Studentów  www.nzs.uj.edu.pl
 112. Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego  www.cdk.wl.uj.edu.pl
 113. Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  www.polishstudies.uj.edu.pl
 114. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa  www.tbsp.wpia.uj.edu.pl
 115. Biblioteka Jagiellońska  www.bj.uj.edu.pl
 116. Katedra Komparatystyki Literackiej  www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl
 117. Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl
 118. Instytut Nauk Geologicznych  www.ing.uj.edu.pl
 119. Zakład Biofizyki Molekularnej  www.zbfm.wbbib.uj.edu.pl
 120. Grupa Bioenergetyki Molekularnej  www.bm.wbbib.uj.edu.pl
 121. Taiwan Studies Centre  www.taiwan.orient.uj.edu.pl
 122. Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ  www.aksodk.ihs.uj.edu.pl
 123. Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki  www.knsij.judaistyka.uj.edu.pl
 124. Koło Naukowe Meritum  www.meritum.isp.uj.edu.pl
 125. Instytut Filologii Angielskiej  www.ifa.filg.uj.edu.pl
 126. Konferencja "Nowe strategie na nowy wiek"  www.konferencja.inp.uj.edu.pl
 127. Kognitywistyka  www.kognitywistyka.uj.edu.pl
 128. Instytut Filozofii  www.filozofia.uj.edu.pl
 129. Instytut Zoologii  www.iz.binoz.uj.edu.pl
 130. Instytut Orientalistyki  www.io.filg.uj.edu.pl
 131. Instytut Filologii Germańskiej  www.ifg.filg.uj.edu.pl
 132. Instytut Filologii Słowiańskiej  www.ifs.filg.uj.edu.pl
 133. Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego  www.kjo.filg.uj.edu.pl
 134. Futuronauta  www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl
 135. Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0: więcej niż internet  www.nauka2.0.cittru.uj.edu.pl
 136. Katedra Teorii Komunikacji  www.komunikacja.polonistyka.uj.edu.pl
 137. Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki  www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl
 138. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych  www.ceapp.uj.edu.pl
 139. Zakład Technologii Gier  www.ztg.fais.uj.edu.pl
 140. Naukowe Koło Fizyków  www.nkf.if.uj.edu.pl
 141. Innovation and Creativity in Emerging Economic Spaces  www.igu-innovation.confer.uj.edu.pl
 142. Koło Naukowe Performatyków  www.knp.rkn.uj.edu.pl
 143. W Stronę Zmian  www.wsz.confer.uj.edu.pl
 144. Współczesny Przegląd Międzynarodowy  www.przeglad.uj.edu.pl
 145. Katedra Historii Języka i Dialektologii  www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl
 146. Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki UJ  www.wieloglos.polonistyka.uj.edu.pl
 147. Peregrinus Cracoviensis  www.pc.geo.uj.edu.pl
 148. I Pracownia Fizyczna  www.1pf.if.uj.edu.pl
 149. IBRO Summer School  www.ibrosummerschool.uj.edu.pl
 150. Koło Naukowe (W)Koło Rosji  www.wkolorosji.rkn.uj.edu.pl
 151. Zespół ds. Kontroli Zarządczej  www.zkz.uj.edu.pl
 152. Dalekowschodnie Koło Naukowe  www.dkn.orient.uj.edu.pl
 153. Centrum Badań Holokaustu  www.holocaust.uj.edu.pl
 154. The International Conference on Human Rights Education  www.hre2012.uj.edu.pl
 155. Projektor Jagielloński  www.projektor.uj.edu.pl
 156. Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania  kesjz.econ.uj.edu.pl
 157. Department of Cognitive Neuroscience and Neuroergonomics  neuroegonomics.ips.uj.edu.pl
 158. Jagiellońskie Dni Mediacji  www.centrumars.confer.uj.edu.pl
 159. Pomiar Edukacyjny  www.pomiar-edukacyjny.uj.edu.pl
 160. Dzień Otwarty  www.dzien-otwarty.uj.edu.pl
 161. Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania  www.innowatorzy.isp.uj.edu.pl
 162. Zakład Immunologii WBBiB  www.immunologia.wbbib.uj.edu.pl
 163. Katedra Kultury Literackiej Pogranicza  www.pogranicze.polonistyka.uj.edu.pl
 164. Lingvaria  www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl
 165. Koło Naukowe Historyków Studentów  www.knhs.hist.uj.edu.pl
 166. Abstract Project  www.abstract.jcj.uj.edu.pl
 167. Paphos Agora Project  www.paphos-agora.archeo.uj.edu.pl
 168. Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji  www.cespia.uj.edu.pl
 169. Centrum Badań nad Historią Idei  www.cbnhi.philo.uj.edu.pl
 170. Bez Porównania  www.bezporownania.polonistyka.uj.edu.pl
 171. Dom Studencki D  www.akademikd.cm.uj.edu.pl
 172. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku  www.utw.uj.edu.pl
 173. Katedra Zarządzania w Turystyce  www.turystyka.uj.edu.pl
 174. Koło Naukowe Niemcoznawstwa  www.knn.wsmip.uj.edu.pl
 175. Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO  www.kns.unesco.uj.edu.pl
 176. Instytut Muzykologii  www.muzykologia.uj.edu.pl
 177. Inhibitory Control of Brain Plasticity  www.gaba.confer.uj.edu.pl
 178. Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji  www.rosja2012.confer.uj.edu.pl
 179. Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu  www.khlor.polonistyka.uj.edu.pl
 180. Studium Literacko-Artystyczne  www.sla.polonistyka.uj.edu.pl
 181. TransAtlantic Studies  www.transatlantic.uj.edu.pl
 182. Studia Matematyczno-Przyrodnicze  www.smp.uj.edu.pl
 183. Zarządzanie mediami, teoria i praktyka  www.zarzadzaniemediami.confer.uj.edu.pl
 184. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką  www.cbip.uj.edu.pl
 185. Zakład Biochemii Klinicznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii  www.pa-ipzbk.wl.uj.edu.pl
 186. Polish Evolutionary Conference  www.pec2013.confer.uj.edu.pl
 187. Zakład Fizyki Ciała Stałego  www.zfcs.if.uj.edu.pl
 188. Dział Zaopatrzenia  www.dz.uj.edu.pl
 189. Instytut Judaistyki  www.judaistyka.uj.edu.pl
 190. Kongres Dydaktyki Polonistycznej  www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl
 191. R. Esposito na UJ  www.esposito.wsmip.uj.edu.pl
 192. Studenckie Biuro Tłumaczeń Samorządu Studentów  www.sbt.samorzad.uj.edu.pl
 193. Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  www.kns.inib.uj.edu.pl
 194. Studencki Klub Żeglarski UJ ODYSEUSZ  www.odyseusz.uj.edu.pl
 195. Klub Żeglarski Pracowników  www.klub-zeglarski.uj.edu.pl
 196. 8th International Colloquium on the Changing Religious Landscape of Europe  www.rle.confer.uj.edu.pl
 197. Katedra Współczesnego Języka Polskiego  www.kwjp.polonistyka.uj.edu.pl
 198. Ogród Botaniczny  www.ogrod.uj.edu.pl
 199. Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji  www.samorzad.wpia.uj.edu.pl
 200. Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  www.kpen.polonistyka.uj.edu.pl
 201. Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki  www.klks.polonistyka.uj.edu.pl
 202. Applied Memory Research Laboratory  www.memorylab.phils.uj.edu.pl
 203. Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ  www.katedrapsychiatrii.wl.uj.edu.pl
 204. School of International Studies  www.sis.uj.edu.pl
 205. Katedra Arabistyki  www.arabistyka.io.filg.uj.edu.pl
 206. Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej  www.indologia.io.filg.uj.edu.pl
 207. Zakład Iranistyki  www.iranistyka.io.filg.uj.edu.pl
 208. Zakład Japonistyki i Sinologii  www.japonistyka.io.filg.uj.edu.pl
 209. Populizm penalny  www.populizmpenalny.law.uj.edu.pl
 210. Studenckie Koło Informatyki Stosowanej  skis.if.uj.edu.pl
 211. Instytut Historii  www.historia.uj.edu.pl
 212. Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo  www.exnihilo.religioznawstwo.uj.edu.pl
 213. Instytut Archeologii  www.archeo.uj.edu.pl
 214. Centrum Studiów Litewskich  www.csl.wsmip.uj.edu.pl
 215. Katedra Ukrainoznawstwa  www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
 216. Centrum Studiów Humanistycznych  www.cash.polonistyka.uj.edu.pl
 217. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  www.etnologia.uj.edu.pl
 218. Koło Studentów Biofizyki "Nobel"  www.nobel.wbbib.uj.edu.pl
 219. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius  www.maius.uj.edu.pl
 220. Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego  www.doktoranci.historyczny.uj.edu.pl
 221. Zespół Zakładów Biofizyki i Fizyki Medycznej  www.biofizyka.if.uj.edu.pl
 222. Zakład Radiospektroskopii  www.zr.if.uj.edu.pl
 223. Neutrino  www.neutrino.if.uj.edu.pl
 224. Foton  www.foton.if.uj.edu.pl
 225. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości  www.aip.uj.edu.pl
 226. Instytut Historii Sztuki  www.ihs.uj.edu.pl
 227. Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej  www.ii.uj.edu.pl
 228. Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii  www.biblioteka.muzykologia.uj.edu.pl
 229. Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM  www.sdka.cm.uj.edu.pl
 230. Instytut Socjologii  www.socjologia.uj.edu.pl
 231. JCJ - Jagiellońskie Centrum Językowe  www.jcj.uj.edu.pl
 232. Katedra Radiologii  www.radiologia.wl.cm.uj.edu.pl
 233. Koło Neuronaukowców NEURONUS  www.neuronus.iz.uj.edu.pl
 234. Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych  www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl
 235. Instytut Botaniki  www.ib.uj.edu.pl
 236. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego  www.knbn.inp.uj.edu.pl
 237. Zakład Biotechnologii Roślin  www.zbtr.wbbib.uj.edu.pl
 238. Konkurs na esej poświęcony stosunkom międzynarodowym  www.esej.wsmip.uj.edu.pl
 239. Politeja. Pismo WSMiP  www.politeja.wsmip.uj.edu.pl
 240. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim  www.nssu.cm.uj.edu.pl
 241. Stowarzyszenie Absolwentów  www.stowarzyszenie-absolwentow.uj.edu.pl
 242. Dziewczyny do ścisłych!  www.dziewczynydoscislych.uj.edu.pl
 243. Studies In Ancient Art and Civilization  www.saac.archeo.uj.edu.pl
 244. Biologia  www.biologia.uj.edu.pl
 245. Projekt ATOMIN  www.atomin.uj.edu.pl
 246. Dział Inwentaryzacji Ciągłej  www.inwentaryzacja.uj.edu.pl
 247. Zakład Technologii Informatycznych  www.doit.fais.uj.edu.pl
 248. Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych  www.zows.cm.uj.edu.pl
 249. Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego  www.zpmp.law.uj.edu.pl
 250. Instytut Kultury  www.kultura.uj.edu.pl
 251. Koło Naukowe Ti Estin Aletheia  www.tea.law.uj.edu.pl
 252. Portal medioznawczy  www.pm.media.uj.edu.pl
 253. Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego  www.650.uj.edu.pl
 254. Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  www.pmp.polonistyka.uj.edu.pl
 255. Studia Podyplomowe Wiedza o Literaturze, Kulturze i Sztuce  www.wolks.polonistyka.uj.edu.pl
 256. Zespół Ekologii Molekularnej i Behawioralnej  www.molecol.eko.uj.edu.pl
 257. Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych  www.metabol.wl.uj.edu.pl
 258. Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa  www.koordynacja.confer.uj.edu.pl
 259. Etyka - kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim  www.etyka.uj.edu.pl
 260. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu  www.orient.uj.edu.pl
 261. Rocznik Instytutu Historii Sztuki UJ "Modus. Prace z historii sztuki"  www.modus.ihs.uj.edu.pl
 262. XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne - Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku  www.bromatologia2014.confer.uj.edu.pl
 263. Pracownia Literatury Renesansu  www.renesans.polonistyka.uj.edu.pl
 264. Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości  www.isko2014.confer.uj.edu.pl
 265. Biblioteka Medyczna  www.bm.cm.uj.edu.pl
 266. Katedra Psychoterapii  www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl
 267. Katedra Biochemii Lekarskiej  www.biochemia.wl.cm.uj.edu.pl
 268. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa  www.pkzp.adm.uj.edu.pl
 269. Podyplomowe Studium Retoryki  www.retoryka.polonistyka.uj.edu.pl
 270. Projekt naukowy "Trade Routes of the Near East"  www.trone.archeo.uj.edu.pl
 271. Zakład Biochemii Analitycznej  www.zba.wbbib.uj.edu.pl
 272. Sympozjum Religioznawcze  www.religions.confer.uj.edu.pl
 273. Podyplomowe Studia Edytorskie  www.pse.polonistyka.uj.edu.pl
 274. Dziedzictwo Mikołaja Kopernika  www.mikolaj.kopernik.uj.edu.pl
 275. Katedra Neurologii  www.neurologia.wl.uj.edu.pl
 276. Pomoc informatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego  www.pomocit.uj.edu.pl
 277. Małopolskie Centrum Biotechnologii  www.mcb.uj.edu.pl
 278. Tydzień Jakości Kształcenia  www.tjk.uj.edu.pl
 279. Zakład Neuroanatomii  www.zn.binoz.uj.edu.pl
 280. Instytut Studiów Regionalnych  www.isr.wsmip.uj.edu.pl
 281. Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World  www.ciss.confer.uj.edu.pl
 282. International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry  www.iccpb2015.confer.uj.edu.pl
 283. Zakład Antropologii Historycznej  www.antropologia.historia.uj.edu.pl
 284. Instytut Językoznawstwa  www.jezykoznawstwo.filg.uj.edu.pl
 285. Zakład Cytologii i Embriologii Roślin  www.cerib.binoz.uj.edu.pl
 286. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji  www.psc.uj.edu.pl
 287. Instytut Konfucjusza  www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl
 288. The Polish Journal of the Arts and Culture  www.pjac.uj.edu.pl
 289. Energy and society  www.energyandsociety.confer.uj.edu.pl
 290. Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał  www.qmbt.if.uj.edu.pl
 291. Dział Funduszy Strukturalnych  www.fundusze.uj.edu.pl
 292. Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów  www.centrumars.wpia.uj.edu.pl
 293. Ośrodek Informacji Toksykologicznej  www.oit.cm.uj.edu.pl
 294. Serwis kompetencji międzykulturowych  www.ic.europeistyka.uj.edu.pl
 295. Instytut Zdrowia Publicznego  www.izp.wnz.cm.uj.edu.pl
 296. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa  www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl
 297. Instytut Fizjoterapii  www.if.wnz.cm.uj.edu.pl
 298. Zakład Ratownictwa Medycznego  www.rm.wnz.cm.uj.edu.pl
 299. Transfam  www.transfam.socjologia.uj.edu.pl
 300. IX Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa"  www.analizaprzeplywowa.confer.uj.edu.pl
 301. Równość płci a jakość życia  www.geq.socjologia.uj.edu.pl
 302. Koło Naukowe Komparatystów  www.knk.rkn.uj.edu.pl
 303. Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl
 304. Katedra Socjologii Prawa  www.ksp.wpia.uj.edu.pl
 305. Koło Naukowe Nanotechnologów  www.nano.if.uj.edu.pl
 306. Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych  www.zjazd2014.law.uj.edu.pl
 307. International Relations and Area Studies  www.iras.uj.edu.pl
 308. Mózg – Umysł – Religia  www.mur.confer.uj.edu.pl
 309. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych  www.bon.uj.edu.pl
 310. Koło Naukowe Studentów Muzykologii  www.kolonaukowe.muzykologia.uj.edu.pl
 311. Samorząd Studentów WPiA  www.samorzad.law.uj.edu.pl
 312. Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej  www.tcs.uj.edu.pl
 313. Katedra Fizjologii  www.fizjologia.wl.cm.uj.edu.pl
 314. Moje dziedzictwo  www.mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl
 315. Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego  www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl
 316. Menhir - Czasopismo Archeologiczne  www.menhir.archeo.uj.edu.pl
 317. Fundacja „Panteon Narodowy"  www.panteonnarodowy.org
 318. Zakład Promieniowania Synchrotronowego  www.zps.if.uj.edu.pl
 319. Astronomia w Krakowie wczoraj – dziś – jutro  www.astronomiawkrakowie.fais.uj.edu.pl
 320. Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii  www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl
 321. Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego  www.podatki.confer.uj.edu.pl
 322. Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa  www.portugalistyka.filg.uj.edu.pl
 323. Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych  www.doktryny.wpia.uj.edu.pl
 324. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska"  www.maska.psc.uj.edu.pl
 325. Konferencja Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych  www.horyzontynauki.uj.edu.pl
 326. Katedra Kultury Słowian Wschodnich IFWsch.  www.kksw.ifw.filg.uj.edu.pl
 327. Lider - Nowa generacja magnetometrów optycznych  www.lider.fais.uj.edu.pl
 328. Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata  www.naukawsztuce.fais.uj.edu.pl
 329. Koło Naukowe Kryminologii TBSP  www.kolo.kryminologii.wpia.uj.edu.pl
 330. Koło Naukowe Dietetyków  www.kndietetykow.wl.cm.uj.edu.pl
 331. Wszystko... jest liczbą  www.wjl.maius.uj.edu.pl
 332. Zakład Biochemii Ogólnej  www.zbo.wbbib.uj.edu.pl
 333. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP  www.knpmp.wpia.uj.edu.pl
 334. International PhD studies in medical sciences Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine  www.phdmedical.wl.uj.edu.pl
 335. Ośrodek Genomiki Medycznej  www.omics.wl.cm.uj.edu.pl
 336. Grupa badawcza Fantastyka i Mit, Uniwersytet Jagielloński  www.fim.psc.uj.edu.pl
 337. Littera/Historica. Pismo historycznoliterackie przy Wydziale Polonistyki  www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl
 338. Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych  www.zchts.chemia.uj.edu.pl
 339. EduRoam  eduroam.uj.edu.pl
 340. Katalog Judaików  www.judaiki.judaistyka.uj.edu.pl
 341. Centrum Językowe  www.cj.cm.uj.edu.pl
 342. Contemporary Education Leadership  www.cel.journal.uj.edu.pl
 343. Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej  www.oldm.polonistyka.uj.edu.pl
 344. Katedra Teorii Literatury  www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl
 345. Katedra i Klinika Urologii  www.urologia.wl.cm.uj.edu.pl
 346. Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej  www.epi.wl.cm.uj.edu.pl
 347. International Student Conference of Cell Biology  www.cell.confer.uj.edu.pl
 348. Chór Akademicki  www.chor.uj.edu.pl
 349. EduMetric 2014  www.edumetric.confer.uj.edu.pl
 350. Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ  www.arsdocendi.uj.edu.pl
 351. Studia I i II stopnia  www.studia.eko.uj.edu.pl
 352. III Kongres Politologii  www.kongres.wsmip.uj.edu.pl
 353. Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP  www.knpp.tbsp.wpia.uj.edu.pl
 354. Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych  www.jcsm.uj.edu.pl
 355. Koło Naukowe Prawa Medycznego  www.knpm.uj.edu.pl
 356. Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów UJ  www.smp.if.uj.edu.pl
 357. Stem Cell Team  www.stemcell.wbbib.uj.edu.pl
 358. Academic Conference On China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education And Business  www.china-cee.confer.uj.edu.pl
 359. Rozwój myśli geograficznej w Polsce  www.rmg.maius.uj.edu.pl
 360. Nauka  www.nauka.uj.edu.pl
 361. II Pracownia Fizyczna  www.2pf.if.uj.edu.pl
 362. Pracownia Psychologii Dziecka  www.ppd.phils.uj.edu.pl
 363. Koło Naukowe Managerów Sportu  www.knms.wzks.uj.edu.pl
 364. Olimpiada Fizyczna  www.olimpiadafizyczna.if.uj.edu.pl
 365. Akademia Fizyki  www.akademiafizyki.if.uj.edu.pl
 366. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii  www.anestezjologia.wl.cm.uj.edu.pl
 367. Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych  www.jcba.uj.edu.pl
 368. Bliżej Nauki - cykl wykładów popularnonaukowych  www.blizejnauki.fais.uj.edu.pl
 369. Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa  www.common.law.uj.edu.pl
 370. Studia Polsko - Ukraińskie  www.spu.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
 371. Dni Kariery  www.dnikariery.cm.uj.edu.pl
 372. Koło Naukowe Bioinformatyki BIT  www.bit.ii.uj.edu.pl
 373. Jagiellonian University  www.en.uj.edu.pl
 374. Wersja chińska głównej witryny UJ  www.cn.uj.edu.pl
 375. Wersja rosyjska głównej witryny UJ  www.ru.uj.edu.pl
 376. Na podbUJ rynku!  www.napodbuj.projekt.uj.edu.pl
 377. Marian Smoluchowski Symposium  www.smoluchowski.if.uj.edu.pl
 378. Dni Indyjskie  www.dni-indyjskie.filg.uj.edu.pl
 379. Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego  www.cbeiku.polonistyka.uj.edu.pl
 380. Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu  www.akademiki.cm.uj.edu.pl
 381. Pełnomocnik Rektora UJ ds. prawnych  www.pdsp.uj.edu.pl
 382. Zakład Dydaktyki Chemii  www.zdch.uj.edu.pl
 383. Katedra Biochemii Klinicznej  www.kbk.wl.cm.uj.edu.pl
 384. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej  www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl
 385. Zakład Filozofii i Bioetyki  www.bioetyka.wnz.cm.uj.edu.pl
 386. Sympozjum Zakładów Licznych Instytutu Fizyki  www.szlif.if.uj.edu.pl
 387. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego  www.zbn.inp.uj.edu.pl
 388. System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń  www.sirsz.uj.edu.pl
 389. Konsorcjum Cell-Mol-Tech  www.cellmoltech.uj.edu.pl
 390. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału FAIS  samorzad.fais.uj.edu.pl
 391. Mnich ubiera się u Prady?  www.buddhistcontroversy.confer.uj.edu.pl
 392. Naukowe Czwartki - Cykl warsztatów i wykładów popularnonaukowych  www.naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl
 393. Akademickie Centrum Kreatywności WFAIS  www.ack.fais.uj.edu.pl
 394. Yoga darśana, yoga sadhana: traditions, transmissions, transformations  www.ydys.confer.uj.edu.pl
 395. Warsztat Archeologa, czyli (nie) dotykać eksponatów  www.warsztat.archeo.uj.edu.pl
 396. Evidence-Based Anatomy  www.eba.cm.uj.edu.pl
 397. Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów  www.cawp.uj.edu.pl